Vòng Quay UMP Khủng Long

Số người đang chơi: 323 (9 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      As*****ia - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Joh*****the - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Don*****ki - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Ch*****on - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Lin*****mo - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Bob*****uis - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Joh*****ele - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Nic*****ndy - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Reb*****na - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Jo*****ki - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Da*****ha - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Ala*****ter - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Aus*****the - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Lis*****ld - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Ro*****al - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Ste*****er - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Ma*****the - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Ge*****on - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Roy*****ion - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Wi*****tt - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Ala*****ubi - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Lo*****ce - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Ka*****upo - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Jo*****ak - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Ra*****ny - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Jo*****al - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Ky*****ton - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Jo*****oby - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Je*****ia - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Ra*****don - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Ke*****er - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Eli*****da - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Pat*****ra - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Ke*****ger - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Ben*****ne - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Ra*****ma - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Na*****an - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Vi*****en - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Jos*****ree - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Do*****cki - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      An*****mi - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      He*****cie - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Ma*****an - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Vi*****ong - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Jes*****mo - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Bra*****ha - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Jo*****nda - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Sco*****ris - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Jo*****lia - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Jua*****en - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Mat*****ha - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Pa*****ie - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Pe*****gha - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Eri*****uz - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Bri*****oan - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Do*****da - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Sea*****son - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Ste*****ro - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Ba*****era - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Ran*****ice - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Geo*****oy - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Ni*****ia - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      St*****is - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Ju*****val - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Jac*****ett - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Th*****al - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Ra*****ral - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Ga*****Luz - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Mat*****ar - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Lis*****ron - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Pa*****ia - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Jam*****ele - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Pe*****zer - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Ch*****ia - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Rya*****ie - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Joh*****on - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Ke*****cie - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Eli*****les - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Gar*****er - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Ro*****rs - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Vin*****ht - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Vin*****mi - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Na*****tes - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      El*****ha - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Se*****ama - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Th*****ha - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Jo*****po - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Br*****ar - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Nat*****cie - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Joe*****by - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Al*****en - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Kar*****ld - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Do*****na - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Jac*****ron - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Joe*****der - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Jos*****mp - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Vi*****ffy - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      St*****zak - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Jo*****isa - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Ba*****val - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Ch*****ne - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Ju*****zak - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Em*****oy - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Ga*****by - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      El*****da - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Jo*****le - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Aar*****is - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Bri*****mo - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Eri*****man - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Ca*****ra - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Ri*****al - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Da*****dia - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Ter*****smo - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Ca*****ree - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Ric*****man - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Ra*****is - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Ben*****upo - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Ed*****roy - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Jo*****ia - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Jua*****on - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Eug*****er - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Mic*****is - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Jes*****er - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Au*****te - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Ni*****ny - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Za*****var - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Do*****uri - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Ri*****is - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Mi*****ke - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Em*****nda - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Don*****ele - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Eth*****he - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Me*****ck - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      St*****ge - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Ca*****man - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      De*****na - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Den*****upo - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Pat*****rs - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Jes*****dy - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Gr*****ete - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Rog*****he - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Eli*****ld - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Lou*****sa - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Ste*****owe - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Ch*****ny - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Ben*****age - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC
Giá 19,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Sap***ah Bạn Nhận Được 19 KC 2023-05-12 12:13
Sap***ah Bạn Nhận Được 19 KC 2023-05-12 12:13
tha***ai Bạn Nhận Được 19 KC 2023-05-03 12:54
tha***ai Bạn Nhận Được 19 KC 2023-05-03 12:54
Tru***an Bạn Nhận Được 19 KC 2023-03-02 16:41
let***en Bạn Nhận Được 19 KC 2023-01-19 08:37

Các vòng minigame khác

Vòng Quay M4A1 Hỏa Ngục

Đã chơi: 12236

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Bóng Đá

Đã chơi: 1254

12,500đ 10,000đ

Vòng Quay Mollu

Đã chơi: 3420

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Scar Cá Mập Đen

Đã chơi: 2415

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay M1887 Vũ Trụ Hủy Diệt

Đã chơi: 5466

23,750đ 19,000đ

Lật Hình MP40 Huyền Thoại

Đã chơi: 2342

23,750đ 19,000đ

Máy Chế Tác MP5

Đã chơi: 3135

36,250đ 29,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »